Just another WordPress site
Header

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας της Εργασίας

Ιουλίου 1st, 2011 | Posted by admin in Γενικά

Η υποχρέωση κάθε ιδιωτικής επιχείρησης & φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των ΝΠΔΔ , των ΝΠΙΔ κ.α. που απασχολούν πάνω από δύο εργαζόμενους , να έχουν Μηχανικους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που ονομάζονται Τεχνικοί Ασφάλειας της Εργασίας υπαγορεύεται πλέον από τον πρόσφατο νόμο 3850 / 2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) ενώ συμπληρωματικά προστέθηκαν & άλλες σχετικές διατάξεις (συνημμένο παράρτημα πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης).

Αυτοί ως επιστημονικοί τεχνικοί συνεργάτες έχουν συμβουλευτικό & εποπτικό ρόλο . Φροντίζουν δηλαδή για κάθε μέτρο πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου & των πιθανών ατυχημάτων όλων των εργαζομένων και των τρίτων (πελατών κλπ). Ενημερώνουν τον εργοδότη, εποπτεύουν την ορθή τήρηση των μέτρων επιβλέποντας την τήρηση των μέτρων πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.

Αυτοί αναλαμβάνουν εγγράφως την σχετική ευθύνη. Μπορεί να είναι πιστοποιημένοι εσωτερικοί υπάλληλοι μηχανικοί, εταιρείες συμβούλων ασφάλειας της εργασίας , εταιρείες προστασίας & πρόληψης ή & εξωτερικοί πιστοποιημένοι συνεργάτες μηχανικοί οι οποίοι επισκέπτονται περιοδικά της επιχείρηση και τα παραρτήματά της, καταγράφοντας όλα τα πιθανά προβλήματα και τα ενδεικνυόμενα μέτρα σε ένα ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Η απασχόλησή τους είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 5 ατόμων) παλαιότερα μπορούσε ο εργοδότης μετά από σεμινάρια που είχε παρακολουθήσει οποτεδήποτε στο παρελθόν να ασκεί τα καθήκοντα και του τεχνικού ασφαλείας. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν παραπάνω από 50 άτομα, απαιτείται η απασχόληση & Ειδικού Ιατρού Εργασίας.

Ενδιαφέροντα θέματα:

Α) Σύσταση & λειτουργία ειδικής εξειδικευμένης ομάδας τεχνικών επιθεωρητών που θα ελέγξει τις επιχειρήσεις όλο το 24ωρο.
Β) Πρόβλεψη δυνατότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας της διαχείρισης πάγιας προκαταβολής & ποσού που αντιστοιχεί στο 20% των προστίμων. Κωδικοποίηση προστίμων (500 ευρώ –50.000 ευρώ )
Γ) Εσωτερική εγκύκλιος της επιθεώρησης εργασίας περί της υποχρέωσης ύπαρξης και αναγγελίας τεχνικού ασφαλείας .
Δ) Υποδείγματα συμβάσεων επιχειρήσεων με Τ/Α & Ι / Ε – δικαιολογητικά.
Ε) Ετοιμα υποδείγματα μελετών επικινδυνότητας ανά κλάδο επιχειρήσεων και ειδικότητες εργαζομένων. Ετοιμες φόρμες ελέγχου (Safety check lists).
ΣΤ) Έτοιμα υποδείγματα συμπλήρωσης βιβλίου παρατηρήσεων Τ/Α
Ζ) Έτοιμες οδηγίες & συνήθεις πρακτικές για προστασία & πρόληψη ανά κατηγορία επιχειρήσεων και ειδικότητα εργαζομένων.
Η) Σεμινάρια εργοδοτών
Θ) Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, φωτισμός, χημικά, ρύποι, ακτινοβολίες κ.α)

Ποια είναι τα βασικά θέματα που μπορεί να ελέγξει το σώμα Επιθεωρητών ?
- Ύπαρξη ή μη Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησης που να καλύπτει την έδρα, τα παραρτήματα & όλα τα εργοτάξια που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι.
- Ύπαρξη για τα παραπάνω θεωρημένων από την επιθεώρηση βιβλίων τεχνικού ασφαλείας και συμπληρωμένων με παρατηρήσεις από τους ή τον τεχνικό ασφάλειας τςη εργασίας .
- Ύπαρξη εξειδικευμένων μελετών επικινδυνότητας όπου θα αναφέρονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι των εργαζομένω και των τρίτων για κάθε εγκατάσταση όχι μονο στην έδρα π.χ στους γραφειακούς χώρους κλπ , αλλά και σε όλα τα παραρτήματα & τα εργοτάξια, καθώς & οι προτάσεις επίλυσής τους.
- Η πιστοποιημένη εκπαίδευση του προσωπικού.
- Η αποδεδειγμένη ύπαρξη ΜΑΠ (Mέσων ατομικής προστασίας) προς τους εργαζόμενους

Αναλυτικότερα:
Μελέτες επικινδυνότητας :
Ο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να έχει μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου αρχικά για την έδρα , σταδιακά για το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων στην επιχείρησή του. Αυτές φτιάχνονται από τον τεχνικό ασφαλείας ή εξωτερικούς συμβούλους & παραδίδονται στον εργοδότη . Ο εργοδότης οφείλει να την υποδείξει στους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης της Εργασίας που θα ελέγξουν την επιχείρησή του.
H έλλειψή της βαρύνει τον εργοδότη με πρόστιμα & ποινικές κυρώσεις.

Εκπαίδευση – κατάρτιση προσωπικού
Αφορούν την υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού της επιχείρησης.
Αυτή γίνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας ή εξωτερικούς εξειδικευμένους καθηγητές και αφορά στην πυρόσβεση, στην χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, στην πιστοποιημένη εκπαίδευση εργασιών σε ύψη κ.α. ανάλογα την φύση και την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης.

Αν ο εργοδότης απασχολεί ήδη Τεχνικό Ασφαλείας, τι πρέπει να προσέξει ?
Ο Τ/Α, να έχει αναλάβει εγγράφως τις υποχρεώσεις του .
Να του έχει συντάξει τις μελέτες επικινδυνότητας της επιχείρησης για όλες τις εγκαταστάσεις & τα παραρτήματα έχοντας συμπεριλάβει κάθε πηγή κινδύνου. Οι μελέτες αυτες θα βρίσκονται στην έδρα της επιχείρησης στα χέρια του εργοδότη & μόνον, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να υπάρξει η κατάλληλη διαχείριση.
Να έχει θεωρηθεί στην οικεία Επιθεώρης Εργασίας το βιβλίο γραπτών παρατηρηρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να είναι πάντα σωστά συμπληρωμένο σε ότι αφορά τις τεχνικές παρατηρήσεις καθώς και σε ότι αφορά το ωράριο επισκέψεων του Τ/Α..
Να υπάρχουν αποδεικτικά πιστοποιημένης εκπαίδευσης & κατάρτισης όλου του προσωπικού στα θέματα υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας ώστε σε περίπτωση ατυχήματος ο εργοδότης & οι εργαζόμενοι σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας και πρόληψης , να είναι απόλυτα καλυμένοι.

Κόστος υπηρεσιών:
Αυτή εξαρτάται τόσο από την κατηγορία επικινδυνότητας της εκάστοτε επιχείρησης – τρεις (3) είναι οι κατηγορίες (Α, Β, Γ) –, όσο και από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν αυτές. Αυτοί οι δύο κύριοι παράγοντες καθορίζουν με ακρίβεια τον αριθμό των ωρών, που απαιτείται από μια επιχείρηση να απασχολεί ετησίως ένα ή & περισσότερους Τεχνικούς Ασφάλειας καθώς και το κόστος σύνταξης των Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
Ενδεικτικά μια αντιπροσωπευτική ελάχιστη τιμή αμοιβής Τεχνικού Ασφάλειας της εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα 150-200 ευρώ μηνιαία . Στις μεσαίες κυμαίνεται από 300 – 5.000 ευρώ . Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εκτός των εξωτερικών εξειδικευμένων συμβούλων, δύνανται να έχουν εσωτερικές υπηρεσίες προστασίας κα πρόληψης .
Σε κάθε περίπτωση οι τιμές είναι ενδεικτικές & εξαρτώνται από την ανάληψη ή μη & της εργοδοτικής ευθύνης, από την διενέργεια ή μη & το είδος της κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, από την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης, από τον αριθμό των εργαζομένων, από την σύνταξη ή μη των μελετών επαγγελματικού κινδύνου κλπ.

Ποιόν ρωτά ο εργοδότης για τα θέματα αυτά από την επιχείρησή του?
Στις μικρές επιχειρήσεις, τον Λογιστή . Στις μεγαλύτερες τον Προσωπάρχη ή τον Τεχνικό Δ/ντή

Ποιος έχει την κύρια ευθύνη της μη ύπαρξης των παραπάνω ?
Ο Εργοδότης.

Κυρώσεις
Η έλλειψη των παραπάνω προβλέπει κυρώσεις από 500- 50.000 ευρώ ως και διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης .

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.