Just another WordPress site
Header

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια Κατάρτισης Eργοδοτών ως Τεχνικών Ασφαλείας (Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας)

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε Επαγγελματικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια, Σωματεία & αφορούν τα μέλη τους , εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες κ.α οι οποίοι μετά την παρακολούθηση θα μπορούν να αναλάβουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, καθώς θα τους χορηγηθεί Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Tο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, είναι απαραίτητο για κάθε εργοδότη ο οποίος απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο. Τα σεμινάρια αυτά οργανώνονται από την PARADISIS & PARTNERS EXYPP σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς ή ΚΕΚ.

Με βάση εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να γνωστοποιούν στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Πίνακα του Προσωπικού τους μαζί με τα ακριβή στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας και τον αριθμό πρωτοκόλλου αναγγελίας του στο οικείο ΚΕΠΕΚ.. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να εκτελεί ταυτόχρονα και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας της εργασίας, πρέπει να κατέχει το νέο πιστοποιητικό κατάρτισης σε θέματα Υγιεινής και Ασφαλείας Εργασίας.

Η παρεχόμενη παροχή υπηρεσιών κατάρτισης , περιλαμβάνει:

  • Την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης κατάρτισης των συμμετεχόντων εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφάλειας (Τ/Α) της Έργασίας στην επιχείρησή τους. Έτσι θα μπορούν αναλάβουν καθήκοντα & ως Τεχνικοί Ασφαλείας φροντίζοντας πραγματικά για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων και των τρίτων καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στην επιχείρησή τους.
  • Την αντίστοιχη πρακτική εκπαίδευση τους.
  • Την υποβολή έτοιμων υποδειγμάτων (ανά επαγγελματικό κλάδο) της συμπλήρωσης του θεωρημένου από το ΚΕΠΕΚ βιβλίου τεχνικού ασφαλείας .
  • Την υποβολή έτοιμων υποδειγμάτων σύνταξης των τεχνικών εκθέσεων διερεύνησης ατυχημάτων.
  • Την υποβολή έτοιμων υποδειγμάτων της υποχρεωτικής από τον νόμο σύνταξης της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις τους, τα παραρτήματα ή τα υποκαταστήματα, ανά κατηγορία. (φαρμακεία, εργαστήρια, συνεργεία, super markets, κομμωτήρια, κρεωπολεία, καταστήματα, καφενεία, τυπογραφεία, καθαριστήρια, βαφεία, καταστήματα εστίασης , βιοτεχνίες , εργαστήρια , κλπ)
  • Την υποβολή έτοιμων υποδειγμάτων ελέγχου των προμηθευτών ή / & των υπεργολάβων της επιχείρησης (όπου υπάρχουν), σχετικά με την διαχείριση ασφάλειας & υγείας (σύνταξη συμφωνητικών, έλεγχος πιστοποιητικών, έλεγχος ύπαρξης ασφαλείας έργων κλπ)
  • Την υποβολή έτοιμων υποδειγμάτων έκδοσης προδιαγραφών ποιότητας των μέσων ατομικής προστασίας για κάθε ειδικότητα εργαζομένων.
  • Την παροχή έτοιμων γραπτών οδηγιών που αφορούν την εξειδικευμένη υποχρεωτική εκ του νόμου εκπαίδευση που ως εργοδότες & παράλληλα Τ/Α, οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους ανάλογα την φύση της εργασίας τους, όπως εργασίες σε Η/Υ, πυρασφάλεια, εργασίες σε ύψη, χρήση φορητών κλιμάκων, αποθήκευση, εργασίες υπό τάση, πρώτες βοήθειες,, εργασίες υπό κακές καιρικές συνθήκες, την εκπαίδευση αποτροπής επικίνδυνων καταστάσεων, την έκδοση γραπτών οδηγιών, κ.α.
  • Την καταγραφή και την υποβολή προς τους Συλλόγους ή τα Επιμελητήρια, έτοιμων οδηγιών ασφάλειας της εργασίας τις οποίες θα μπορεί να δημοσιοποιήσουν ή τυπώσουν επ ΄ωφελεία των μελών τους, υπό μορφή ένθετου ή μεμονωμένων άρθρων.

Σχετική Νομοθεσία : Ν 3850/2010, N 1568/85, Π.Δ 289/86, Π.Δ 294/88, ΚΥΑ 88555/3293/88, Ν.2224/94, Π.Δ 17/96, Εγκύκλιος 130297/15.7.96, Π.Δ. 16/96, Π.Δ 95/99, Π.Δ 159/99, Π.Δ 17/78, Π.Δ 225/89, Π.Δ 305/96 , Π.Δ. 105/95, Π.Δ 155/2005

Ειδικότερα:

Θεωρητική παρουσίαση – Πρακτικές ασκήσεις

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητική παρουσίαση αρχικά και πρακτική εξάσκηση της μεθοδολογίας και των τεχνικών. Τα σεμινάρια υλοποιούνται από επαγγελματίες εκπαιδευτές με εμπειρία .

Ι. Διάρκεια σεμιναρίου κατηγορίας Γ Θεωρία & Πρακτική : Μία ημέρα, 5 ώρες / άτομο
ΙΙ. Διάρκεια σεμιναρίου κατηγορίας Γ Θεωρία & Πρακτική : Δύο ημέρες, 10 ώρες / άτομο
ΙΙΙ. Διάρκεια σεμιναρίου κατηγορίας Β Θεωρία & Πρακτική : Πέντε ημέρες, 35 ώρες  / άτομο

Αξιολόγηση
Στο πρακτικό μέρος θα αξιολογηθούν η ασφαλής εκτέλεση των διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του πρακτικού μέρους.

Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.
Όλοι οι επιτυχόντες που συμμετέχουν στην πρακτική εκπαίδευση θα παραλάβουν μετά το πέρας της εκπαίδευσης βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις μπορούν να τυπωθούν στην ελληνική & στην Αγγλική γλώσσα .

Στις επαγγελματικές ομάδες των καταρτιζομένων εργοδοτών υπάρχει ομαδοποίηση ανά παρεμφερείς ειδικότητες απασχόλησης, ώστε να υπάρξει ομοιογένεια των διδασκομένων. Οι διδάσκοντες είναι καταξιωμένοι πιστοποιημένοι καθηγητές με εμπειρία στην Ελλάδα & το εξωτερικό.